i got shot by a fat man


igotshotbyafatman.WAV (913.71 KB)

yeah yeah...boom